Psychoterapia jest formą leczenia, której celem jest: rozwój osobowości, radzenie sobie z problemami i objawami chorobowymi, poprawa jakości życia.

Psychoterapia to nie jednorodna teoria i praktyka. Istnieje wiele teorii, sposobów myślenia i oddziaływania. Można wyróżnić kilka głównych orientacji (nurtów) teoretycznych, na podstawie których stworzone zostały różne formy psychoterapii. Ta różnorodność, z jednej strony może wprowadzać u poszukujących pomocy zamieszanie np. jak wybrać i na co się zdecydować? Równocześnie jednak pozwala pomagającym na szersze spojrzenie i lepsze rozumienie klientów. Dlatego w Centrum Analizy Transakcyjnej nie identyfikujemy się z jednorodnym sposobem myślenia, a nasz zespół pracuje głównie w dwóch nurtach psychoterapii: analizie transakcyjnej i podejściu psychodynamicznym, wzajemnie wzbogacając swoje myślenie.

W CAT prowadzimy psychoterapię w dwóch formach: indywidualną i grupową.

Psychoterapia indywidualna:

Psychoterapia indywidualna umożliwia pacjentowi koncentrację na swoich wewnętrznych problemach, ich analizowanie i dokonywanie zmian w wybranych przez siebie obszarach, dzięki bezpośredniej relacji z psychoterapeutą. Jest to metoda leczenia i rozwoju osobistego wymagająca zaangażowania obu stron relacji terapeutycznej. W CAT pracuje obecnie pięciu psychoterapeutów.

Każdy z psychoterapeutów umawia pacjentów osobiście, zatem chcąc się umówić z danym psychoterapeutą należy kontaktować się z nią lub nim pod wskazany numer telefonu:

Prof. Dr hab. Lidia Cierpiałkowska – Tel. 728 998 292
TSTA* Anna Frączek – Tel. 500 206 399
TSTA* Alicja Smelkowska – Tel. 664 17 34 17
PTSTA* Izabella Bobrowska – Tel. 603 404 616
Piotr Przybylski – psychoterapeuta – Tel. 505 978 546
Filip Zaręba – psychoterapeuta – Tel. 531 787 075


 

Dowiedz się więcej na temat psychoterapeutów pracujących w Centrum <<kliknij tutaj>>

*TSTA/PTSTA – Nauczyciel i Superwizor Analizy Transakcyjnej

Psychoterapia grupowa:

Psychoterapia grupowa jest formą oddziaływania, która umożliwia doświadczanie siebie nie tylko w kontakcie indywidualnym, ale też w szerszym kontekście społecznym. Dzięki tej formie pracy terapeutycznej, pacjent może obserwować siebie w różnych relacjach. Może uświadamiać sobie jakie przyjmuje role, jakie problemy powstają w jego kontaktach społecznych, w jaki sposób radzi sobie z emocjami w szerszym kontekście społecznym.

Obecnie w CAT działa jedna grupa psychoterapeutyczna w nurcie analizy transakcyjnej, prowadzona od 2012 roku przez dwie terapeutki: Annę Frączek i Alicję Smelkowską.


Terminy spotkań:
Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia jest formą leczenia, której celem jest m.in.: rozwój i zmiana funkcjonowania osobowości, radzenie sobie z problemami, cierpieniem i objawami chorobowymi czy poprawa jakości życia. Psychoterapia to cykl spotkań, których ilość, częstotliwość i charakter ustalany jest w ramach kontraktu terapeutycznego (tzw. settingu), zawartego podczas wstępnych spotkań konsultacyjnych, które nie zobowiązują do podjęcia pracy terapeutycznej, a mogą okazać się pomocne w zrozumieniu swojego aktualnego stanu.

Praca psychoterapeutyczna zmierza do usunięcia lub ograniczenia symptomów, które leżą u podłoża odczuwanego przez osobę zgłaszającą się po pomoc cierpienia oraz uruchomienia procesu tworzenia się zmian w funkcjonowaniu wewnętrznym pacjenta. Celem psychoterapii jest również poprawa funkcjonowania wśród ważnych dla pacjenta ludzi np. w związkach, relacjach, grupach rówieśniczych lub towarzyskich oraz środowisku zawodowym. Podsumowując, celem spotkań z psychoterapeutą jest poprawa jakości życia pacjenta w efekcie dokonania trwałych zmian w jego dotychczasowym funkcjonowaniu. Warto zaznaczyć, że konkretne cele pracy psychoterapeutycznej zawsze formułowane są indywidualnie dla każdego pacjenta i wspólnie z nim omawiane w ramach kontraktu terapeutycznego.

W procesie psychoterapii pacjent w relacji z psychoterapeutą poszukuje odpowiedzi na pytania m.in.: dlaczego i jak to się dzieje, że wewnętrzne przekonania i mechanizmy funkcjonowania w niezrozumiały dla mnie sposób wpływają na moje codzienne życie, będąc źródłem problemów, cierpienia czy dyskomfortu oraz dlaczego nie robimy tego co chcemy i jak możemy to zmienić, jeśli chcemy?

Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 minut. Długość procesu terapeutycznego ustalana jest indywidualnie i w dużej mierze zależy od źródeł problemów pacjenta, zgłaszanych potrzeb oraz ustaleń między pacjentem i psychoterapeutą podczas procesu konsultacyjnego. Psychoterapia krótkoterminowa obejmuje kilka do kilkunastu spotkań, ma z góry ustalony termin zakończenia. Psychoterapia długoterminowa może trwać nawet kilka lat,  kończy się gdy obie strony uznają że zaszły oczekiwane zmiany a cele ustalone w kontrakcie zostały osiągnięte.

Co to jest konsultacja?

Psychoterapię może poprzedzać konsultacja, która trwa 50 min. Proces konsultacyjny obejmuje zazwyczaj od 1 do 3 spotkań diagnostycznych, które pozwalają terapeucie na wstępne zorientowanie się w problemach i sytuacji życiowej klienta. Terapeuta w trakcie spotkań zbiera dokładny wywiad, którego celem jest rozpoznanie potrzeb pacjenta i wspólne omówienie natury zgłaszanych problemów. Efektem procesu konsultacyjnego jest propozycja terapeuty dotycząca dalszego postępowania. Terapeuta rekomenduje możliwości dalszego kontaktu psychoterapeutycznego, formę psychoterapii (terapia indywidualna lub grupowa) oraz odpowiednie metody pomocy, dostosowane i adekwatne do możliwości pacjenta oraz zgłaszanej problematyki. W trakcie spotkań wstępnych pacjent ma jednocześnie możliwość zastanowienia się czy chce i może dalej pracować z tą właśnie terapeutką czy terapeutą.

Co to jest kontrakt terapeutyczny?

Erik Berne, twórca Analizy Transakcyjnej, definiuje kontrakt jako „jasne, obustronne zobowiązanie do jasno określonego sposobu działania, które określa cel i ewentualne środki, które do tego celu prowadzą.” Na tej podstawie przyjmuje się, że kontrakt to forma umowy między stronami wymiany (np. psychoterapii), która służy temu aby wszyscy jej uczestnicy mieli jasność co do: celów oraz obowiązujących ich zasad i reguł. Specyfiką kontraktu w Analizie Transakcyjnej jest jego jasność i przejrzystość, co sprzyja otwartej komunikacji.

Jeśli proces konsultacji wstępnych zakończy się decyzją o podjęciu dalszej pracy psychoterapeutycznej, to kończy się ustaleniem kontraktu terapeutycznego, który określa cel dalszej pracy oraz ramy (reguły i zasady) rozpoczynanej psychoterapii.

Kontrakt terapeutyczny rozumiany jest jako forma umowy między psychoterapeutą a pacjentem / klientem określająca założenia, na jakich terapia będzie się odbywała. Najczęściej zawierany ustnie określa: miejsce, częstotliwości, długości sesji terapeutycznych oraz płatność za nie. Opisuje cel działań oraz metody pracy. Terapeuta ustala z pacjentem sposób komunikowania się między sesjami oraz warunki ich odwoływania. Psychoterapeuta stara się również przedstawić pacjentowi podstawowe założenia rozpoczynającej się terapii oraz formę wspólnej pracy.

Celem zawierania kontraktu jest ustalenie reguł i zasad określających wspólną pracę, by zbudować poczucie komfortu i zagwarantować bezpieczną przestrzeń dla dokonywania zmian w życiu klienta/pacjenta.

Dla kogo jest psychoterapia?

Profesjonalna psychoterapia, to skuteczna metoda leczenia większości problemów i zaburzeń natury psychicznej. Oferta Centrum Analizy Transakcyjnej kierowana jest zarówno do osób dorosłych jak i młodzieży.

Psychoterapia może skutecznie pomóc osobom, które cierpią z powodu m.in.:

 • trudności w relacjach interpersonalnych, partnerskich czy rówieśniczych,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • trudności w utrzymywaniu stabilnych i satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • zaburzeń lękowych,
 • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle żołądka, migreny),
 • problemów seksualnych,
 • zaburzeń depresyjnych oraz innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • zaburzeń zachowania (np. zachowania agresywne),
 • dużej chwiejności emocjonalnej i częstych zmian nastroju,
 • obniżonego poczucia własnej wartości,
 • zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych,

Jeżeli zastanawiasz się nad tym m.in.:

 • Jak radzić sobie z emocjami?
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Jak radzić sobie ze stresem w pracy?
 • Jak radzić sobie z lękiem?
 • Jak radzić sobie z problemami w relacjach?
 • Jak radzić sobie z poczuciem bezradności?
 • Jak radzić sobie z problemami z dzieckiem?
 • Jak sobie radzić z samotnością?
 • Jak sobie radzić ze złością?
 • Jak sobie radzić z nerwicą?
 • Jak radzić sobie ze stratą bliskiej osoby?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć podejmując decyzję o podjęciu psychoterapii w naszym Ośrodku. W trakcie spotkań ustalane są szczegółowe cele oraz metody pracy, które pozwalają przyjrzeć się postawionym pytaniom, sformułować problem i wybrać adekwatny dla siebie sposób radzenia sobie z nim.

W celu umówieni wizyty skontaktuj się bezpośrednio z wybranym terapeutą pod wskazany numer telefonu. Więcej informacji na temat psychoterapeutów pracujących w Centrum można znaleźć w zakładce ZESPÓŁ.