Certyfikat Analityka Transakcyjnego CTA

 1. Uczestnictwo w Szkoleniu 101/ zdanie Testu 101
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu afiliowanym przez EATA (Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej)
 3. Szkolenia w Analizie Transakcyjnej i innych koncepcjach wraz z superwizjami
 4. Praktyka zawodowa i rozwój osobisty
 5. Kontrakt ze sponsorem (superwizorem prowadzącym do Certyfikatu AT)
 6. Egzamin pisemny
 7. Egzamin ustny

Certyfikat Analityka Transakcyjnego CTA można uzyskać w 4 dziedzinach zastosowania:

P – psychoterapii (Psyhotherapy)

O – organizacji (Organization)

E – edukacji (Education)

C – poradnictwa (Counselling)

CTA – O, P, C, E – Certyfikowany Analityk Transakcyjny w dziedzinie Organizacji, Psychoterapii, Counselingu/Poradnictwa, Edukacji

Instruktor 101 – Certyfikowany Analityk Transakcyjny, który uzyskał uprawnienia instruktora

PTSTA – E, P, O, C – Tymczasowy Nauczyciel i Superwizor AT w dziedzinie Edukacji, Psychoterapii, Organizacji, Counselingu/Poradnictwa

STA – C, P, E, O – Superwizor AT w dziedzinie Counselingu/Poradnictwa, Psychoterapii, Edukacji, Organizacji

TTA – O, P, E, C – Nauczyciel AT w dziedzinie Organizacji, Psychoterapii, Edukacji, Counselingu/Poradnictwa

TSTA – P, O, E, C – Nauczyciel i Superwizor AT w dziedzinie Psychoterapii, Oragnizacji, Edukacji, Counselingu/Poradnictwa

 1. Odbycie 600 godzin szkoleń, w tym przynajmniej 300 godzin w Analizie Transakcyjnej, pozostałe mogą być w innej koncepcji oraz w akredytowanych ośrodkach,
 2. Praktyka zawodowa w AT w liczbie 750 godzin (indywidualna i grupowa)
 3. Uczestniczenie w 150 godzinach superwizji w tym przynajmniej 75 godzin w koncepcji AT: 40 ze sponsorem (superwizorem prowadzącym), 35 z superwizorami AT
 4. Podpisanie umowy sponsorskiej z superwizorem prowadzącym przygotowanie się do egzaminu certyfikacyjnego
 5. Napisanie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej
 6. Zdanie egzaminu ustnego

A) PROFESJONALNY AUTOPORTRET w tej części egzaminu można zdobyć 20% punktów

 1. Jakie są twoje umiejętności i tytuł zawodowy?
 2. Opisz miejsce, w którym pracujesz lub zarys twojej pracy
 • jak wygląda twoje stanowisko pracy?
 • kim są twoi współpracownicy?
 • jakie jest twoje miejsce w organizacji?
 • kim są twoi pacjenci lub klienci?
 • kto ich do ciebie przysyła?
 • z jakimi przypadkami pracujesz?
 1. Opisz na czym, w szczególności, skupia się twoja praca zawodowa i co do niej wnosi AT?
 2. Jaki jest twój status prawny? Jak wypełniasz warunki wymienione w ustawach, w statutach zawodowych twojego kraju lub stanu, w celu wykonywania zawodu psychoterapeuty?
 3. Jakie bezpieczeństwo zapewniasz sobie i swoim klientom?
 • jakim klientom odmawiasz współpracy i dlaczego?
 • jakimi posługujesz się umowami lub porozumieniami w celu odesłania takich klientów do innych specjalistów?
 • jeśli nie jesteś lekarzem, jakimi posłużyłeś się układami, aby otrzymać dane i wsparcie medyczne?
 • przy pomocy których kryteriów ustalasz czy ten typ konsultacji medycznej jest potrzebny?

B) TWOJE DOŚWIADCZENIE NAUKOWE I ROZWÓJ OSOBISTY w tej części egzaminu można zdobyć 10% punktów

 1. Opisz znaczenie AT w twoim rozwoju zawodowym.
 2. Kiedy i dlaczego wybrałeś/aś AT i jaki wpływ, od tamtego czasu, miała ta decyzja na twój rozwój zawodowy? (na przykład: czy zmieniłeś/aś dziedzinę edukacji na dziedzinę psychoterapii)
 3. Przed jakimi stanąłeś/stanęłaś wyzwaniami używając AT? W jaki sposób wpłynęły one na twój rozwój osobisty?
 4. Jaki wpływ miały na ciebie doświadczenia naukowe, które pozwoliły ci odnaleźć się w roli psychoterapeuty?

C) STUDIUM PRZYPADKU w tej części egzaminu można zdobyć 35% punktów

 • Nie musisz koniecznie przedstawiać informacji na temat twojego klienta/klientki w porządku podanym poniżej, ważne jest jednak, aby się upewnić, że całość studium przypadku będzie spójna.
 • Podawaj tylko prawdziwą informację; przykłady: szczegóły na temat przeszłości lub rozwoju klienta przekazuj tylko jeśli mają wpływ na studium przypadku.

W opisie leczenia, o którym mowa, bardzo ważne jest abyś pokazał/a twój wewnętrzny proces i twoją rolę jako psychoterapeuty. Opis nie powinien dotyczyć tylko klienta/klientki podczas trwania terapii, ale waszej wzajemnej relacji oraz sposobu reakcji w bezpośrednim kontakcie z klientem.

 • Jasno przedstaw związek pomiędzy interwencjami a procesami, przez które przechodzi klient.

Kiedy odnosisz się do jakiegoś elementu teorii AT, dodaj w tekście notatkę, wstaw przypis dolny lub na końcu rozdziału, aby podać autora lub autorów. Dokładne odwołania powinny być umieszczone w bibliografii.

 1. Łącznie 3 nagrania (audio lub video) pięciominutowe z sesji indywidualnej i grupowej lub rodzinnej.
 2. Opracowanie nagrań w wersji papierowej dla 4 osobowej komisji egzaminacyjnej i kandydata. Opracowanie powinno zawierać:
 3. Wprowadzenie do nagrania
 4. Transakcje w tabeli wraz z tłumaczeniem.

1.Tożsamość osobista i zawodowa. Umiejętność opisania własnych przekonań ideologicznych i odniesienia ich do założeń filozoficznych analizy transakcyjnej, włączając w to implikacje tożsamości kulturowych, rasowych i społecznych oraz znaczenia tych kwestii w diagnozie, kontrakcie, pracy i relacji terapeutycznej.

5 – 4
Świadomość tożsamości społecznej i kulturowej własnej oraz klienta, a także możliwych jej implikacji dla pracy terapeutycznej, włączając w to znaczenie różnic. Jasne odniesienie do założeń filozoficznych.

3
Pewna świadomość społecznej, rasowej i kulturowej tożsamości oraz różnic w relacji terapeutycznej, a także ich implikacji dla pracy. Pewna umiejętność artykułowania osobistych przekonań. Świadomość znaczenia filozofii AT.

2 – 1
Mała lub żadnej świadomości znaczenia czynników rasowych, kulturowych i społecznych. Brak widocznego systemu przekonań lub świadomości znaczenia filozofii AT

2.Ustanawianie i podtrzymywanie pozycji ja jestem OK – ty jesteś OK.

5 – 4
Kompetentna i efektywne relacja obejmująca rozumienie procesów ukrytych (np. gier i transakcji jako przeniesienia i przeciwprzeniesienia), a także złożoności relacji terapeutycznej.

3
Dowód efektywnego empatycznego połączenia z klientem. Pewne zrozumienie dynamiki relacji oraz odpowiednie wykazanie ochrony, przyzwolenia i mocy.

2 – 1
Niedostateczny dowód empatycznego połączenia i niewielkie zrozumienie złożoności relacji terapeutycznej.
3.Teoria: Umiejętność konceptualizowania psychoterapii w terminach teoretycznych konceptów analizy transakcyjnej.

5 – 4
Dyskusja o teorii AT obejmująca różne trendy i podejścia jak również ostatni rozwój.

3
Wiedza o kilku głównych podejściach w AT.

2 – 1
Niedostateczna wiedza – tylko jedno podejście.
4.Integracja w praktyce analizy transakcyjnej: umiejętności dyskutowania gamy opcji leczenia i wsparcia wybranej strategii.

5 – 4
Elastyczna, szczegółowa dyskusja o praktyce w odniesieniu do teorii.

3
Dyskusja o praktyce w odniesieniu do teorii, pewne odniesienia do różnych opcji.

2 – 1
Niewielka umiejętność odnoszenia praktyki do teorii.
5.Jasność diagnozy klienta.

5 – 4
Trafnie diagnozuje sytuacje i zagadnienia.

3
Spostrzega problemy ale nie ma jasności co do ich znaczenia.

2 – 1
Brak świadomości głównych zagadnień
6.Kontrakty i kierunek leczenia

5 – 4
Odpowiednia, wspólna koncentracja/kontrakt leczenia jasno odnoszący się do kierunku leczenia , interwencji oraz implikacji kontekstu terapeutycznego (settingu, czasu trwania, częstotliwości, zobowiązań prawnych)

3
Odpowiednia wspólna koncentracja lub kontrakt terapii w jakimś stopniu odnoszący się do kierunku leczenia lub interwencji; ALBO dowód terapeutycznego posunięcia ale nie bezpośrednio odnoszącego się do kontraktu. Pewna świadomość implikacji kontekstu terapeutycznego

2 – 1
Brak jakiegokolwiek jasnego celu lub kontraktu terapeutycznego. Interwencje wskazujące na brak lub słabe wyznaczenie kierunku terapii. Niewielka świadomość znaczenia kontekstu terapeutycznego.
7. Efektywność: Czy kandydat potrafi wykazać kreatywność i efektywność oraz dyskutować o interwencjach w ramach kontekstów relacji, kontraktu i etapu leczenia. Czy kandydat monitoruje efekt swoich interwencji u klienta i reaguje na to?

5 – 4
Większość interwencji spełnia to, co w zamierzeniu miały osiągnąć. Terapeuta monitoruje efekt swoich interwencji i odpowiednio reaguje. Dowód kreatywności i stosowności do settingu etc.

3
Interwencje są średnio efektywne. Terapeuta w pewny stopniu dostrojony to reakcji klienta. Interwencje adekwatne do settingu, kontekstu etc.

2 – 1
Interwencje są kontrproduktywne albo nieefektywne. Terapeuta jest niewłaściwie dostrojony do reakcji klienta.

 1. Profesjonalizm.

5 – 4

Jest świadomy przywilejów i ograniczeń szkolenia i jasno odnosi się do zasad etycznych.

3

Ograniczona świadomość przywilejów i ograniczeń szkolenia, ale ogólnie odnosi się do zasad etycznych.

2 – 1

Poważne pytanie o świadomość ograniczeń i/lub zasad etycznych
9. Zdolność do autorefleksji

5 – 4
Wysoka świadomość i zrozumienie własnego procesu i jego wpływu na interwencję terapeutyczną.

3
Pewna świadomość i zrozumienie własnego procesu i jego wpływu na interwencję terapeutyczną.

2 – 1
Niska świadomość i zrozumienie własnego procesu i jego wpływu na interwencję terapeutyczną
10. Ocena ogólna: Wykazywanie zrozumienia i praktyki relacji terapeutycznej przy wykorzystaniu konceptów AT.

5 – 4
Etyczna efektywna oparta na teorii AT praktyka odpowiednia do kontekstu.

3
Pewna kompetencja w teorii i praktyce.

2 – 1
Niska kompetencja wykorzystywania AT.